Barn- Leukemi - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: hvor\med hvem bor barnet?

Aktuelt: Allmennsymptomer? Koagulopati- el. myelodysplasi-tegn? Skjelettsmerter? Infeksjoner?

Funn: Lymfeknuter. Forstørret Lever / milt? Patologisk prøvesvar?

Suppl. us: Hb, SR, LPK, diff, TPK, LD, Urat.

Vurdering: Filterfunksjon / pakkeforløp for leukemi på grunnlag av ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: hvor\med hvem bor barnet?

Aktuelt: Allmennsymptomer? Koagulopati- el. myelodysplasi-tegn? Skjelettsmerter? Infeksjoner?

Funn: Lymfeknuter. Forstørret Lever / milt? Patologisk prøvesvar?

Suppl. us: Hb, SR, LPK, diff, TPK, LD, Urat.

Vurdering: Filterfunksjon / pakkeforløp for leukemi på grunnlag av ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
Ved mistanke om kreft bør pasienten undersøkes el. henvises til lokal barneavdeling .
Ved klinisk mistanke henvises til lokal barneavdeling . Merking .
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.

 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
Begrunnet mistanke om leukemi oppstår ved:
 • Påvirkning av benmargsfunksjonen i to eller tre cellerekker, anemi, trombocytopeni, leukopeni eller leukocytose
 • Mistanke om blaster i perifert blod
 • Påvirkning av benmargsfunksjonen i én cellerekke, kombinert med ett eller flere av følgende symptomer:
  • Uforklarlige skjelettsmerter, leddsmerter eller halting over mer enn en uke
  • Uforklarlige lymfeknutehevelser
  • Allmennsymptomer som feber i mer enn en uke, nattesvette, dårlig trivsel, vekttap
  • Forhøyet LD eller urinsyre
Kommunikasjon - Barnet hvis mulig og foreldrene informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om leukemi oppstår når det foreligger ett eller flere av følgende symptomer og funn:
 • Residiverende eller langvarige alvorlige infeksjoner
 • Anemi
 • Blødningstendens
 • Uforklarlige skjelettsmerter, leddsmerter, eller halting over mer enn en uke
 • Uforklarlig forstørrelse av lever og/eller milt
 • Uforklarlige lymfeknutehevelser regionalt eller generelt
 • Allmennsymptomer som feber i mer enn en uke, nattesvette, dårlig trivsel, vekttap
 • Unormale blodprøver med minst ett av følgende: Nedsatt hemoglobin, blodplater eller hvite blodlegemer, forhøyet lactatdehydrogenase, urinsyre eller SR
  Ved mistanke om leukemi bør pasienten undersøkes som beskrevet nedenfor eller henvises til lokal barneavdeling som fungerer som «filter»:
 • Fastlege eller privatpraktiserende barnelege
  • Klinisk undersøkelse
  • Blodprøver: hemoglobin, leukocytter, differensialtelling, trombocytter
 • Lokal barneavdeling
  • Klinisk undersøkelse
  • Blodprøver: hemoglobin, leukocytter, differensialtelling, blodutstryk, trombocytter, lactatdehydrogenase, urinsyre, CRP, senkningsreaksjon
  • Rtg thorax
  • Eventuelt ultralyd hals, abdomen
Begrunnet mistanke om leukemi hos barn oppstår ved:
 • Påvirkning av benmargsfunksjonen i to eller tre cellerekker, anemi, trombocytopeni, leukopeni eller leukocytose
 • Mistanke om blaster i perifert blod
 • Påvirkning av benmargsfunksjonen i én cellerekke, kombinert med ett eller flere av følgende symptomer:
 • Uforklarlige skjelettsmerter, leddsmerter eller halting over mer enn en uke
 • Uforklarlige lymfeknutehevelser
 • Allmennsymptomer som feber i mer enn en uke, nattesvette, dårlig trivsel, vekttap
 • Forhøyet lactatdehydrogenase eller urinsyre
Ved begrunnet mistanke om leukemi henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft hos barn ved en barneonkologisk avdeling. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.  
Ved henvisning til pakkeforløp informeres barnet hvis mulig og foreldrene om:
 • Den begrunnede mistanken om leukemi
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Rundt 40 barn under 15 år får akutt leukemi i Norge hvert år. Det er – sammen med hjernesvulster – den hyppigste barnekreftformen
Det finnes noen få risikogrupper for leukemi hos barn. Den viktigste er Down syndrom. I tillegg finnes noen andre, meget sjeldne arvelige tilstander med en viss økt risiko for leukemi i barnealderen.
På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for kreft hos barn og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.  

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for kreft hos barn

Tabellene viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling3 kalenderdager*
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager**
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling16 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling27 kalenderdager

* Ved mistanke om leukemi bør pasienten mottas innen 1 kalenderdag

** Ved mistanke om leukemi bør denne forløpstid være maksimalt 4 kalenderdager

** Ved mistanke om lymfekreft på halsen bør denne forløpstid være maksimalt 7 kalenderdager


Se dette kapittel i veilederen  
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 05.12.2021

Kreft hos barn - Mistanke om leukemi

1 Mistanke om kreft

Mistanke om leukemi oppstår når det foreligger ett eller flere av følgende symptomer og funn:

 • Residiverende eller langvarige alvorlige infeksjoner
 • Anemi
 • Blødningstendens
 • Uforklarlige skjelettsmerter, leddsmerter, eller halting over mer enn en uke
 • Uforklarlig forstørrelse av lever og/eller milt
 • Uforklarlige lymfeknutehevelser regionalt eller generelt
 • Allmennsymptomer som feber i mer enn en uke, nattesvette, dårlig trivsel, vekttap
 • Unormale blodprøver med minst ett av følgende: Nedsatt hemoglobin, blodplater eller hvite blodlegemer, forhøyet lactatdehydrogenase, urinsyre eller SR

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om leukemi bør pasienten undersøkes som beskrevet nedenfor eller henvises til lokal barneavdeling som fungerer som «filter»:

Fastlege eller privatpraktiserende barnelege

 • Klinisk undersøkelse
 • Blodprøver: hemoglobin, leukocytter, differensialtelling, trombocytter

Lokal barneavdeling

 • Klinisk undersøkelse
 • Blodprøver: hemoglobin, leukocytter, differensialtelling, blodutstryk, trombocytter, lactatdehydrogenase, urinsyre, CRP, senkningsreaksjon
 • Rtg thorax
 • Eventuelt ultralyd hals, abdomen

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om leukemi hos barn oppstår ved:

 • Påvirkning av benmargsfunksjonen i to eller tre cellerekker, anemi, trombocytopeni, leukopeni eller leukocytose
 • Mistanke om blaster i perifert blod
 • Påvirkning av benmargsfunksjonen i én cellerekke, kombinert med ett eller flere av følgende symptomer:
 • Uforklarlige skjelettsmerter, leddsmerter eller halting over mer enn en uke
 • Uforklarlige lymfeknutehevelser
 • Allmennsymptomer som feber i mer enn en uke, nattesvette, dårlig trivsel, vekttap
 • Forhøyet lactatdehydrogenase eller urinsyre

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke om leukemi henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft hos barn ved en barneonkologisk avdeling.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres barnet hvis mulig og foreldrene om:

 • Den begrunnede mistanken om leukemi
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Det finnes noen få risikogrupper for leukemi hos barn. Den viktigste er Down syndrom. I tillegg finnes noen andre, meget sjeldne arvelige tilstander med en viss økt risiko for leukemi i barnealderen.

Se også Pakkeforløp for kreft hos barn og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Leukemi (B73)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved cellegiftbehandling eller strålebehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid. Det kan derfor være positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen