Sarkom - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet. Tidligere strålebehandling? Kronisk lymfødem?

Aktuelt: Skjelett- el. abdominale smerter?

Funn: Palpabel tumor i knokkel el. bløtvev. Tumor størrelse, dybde og lokalisasjon.

Suppl. us: Ev. MR / RTG svar.

Vurdering: Pakkeforløp / Filterfunksjon for sarkom på grunnlag av ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet. Tidligere strålebehandling? Kronisk lymfødem?

Aktuelt: Skjelett- el. abdominale smerter?

Funn: Palpabel tumor i knokkel el. bløtvev. Tumor størrelse, dybde og lokalisasjon.

Suppl. us: Ev. MR / RTG svar.

Vurdering: Pakkeforløp / Filterfunksjon for sarkom på grunnlag av ...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
Mistanke = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
Ved klinisk mistanke bestilles MR / RTG eller tas kontakt med sarkomsenter  .
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.

 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
Begrunnet mistanke om sarkom i ben og bløtvev utenom viscera/retroperitoneum oppstår ved:
 • Suspekt funn på røntgen av skjelett
 • Malignitetssuspekte forandringer i ben eller bløtvev ved MR
 • Uventet histologisk diagnose sarkom i kirurgisk preparat, biopsi eller cytologi (FNAC)
 • Klinisk mistanke om tilbakefall hos tidligere sarkompasienter
Begrunnet mistanke om sarkom i retroperitoneum og viscera oppstår ved:
 • Funn av retroperitoneal tumor ved CT- eller MR- undersøkelse uten annen primærtumor
 • Funn av tumor i viscera hvor sarkom mistenkes radiologisk
 • Uventet funn av sarkom ved histologisk undersøkelse av fjernet organ

Ved mistanke om sarkom skal det ikke utføres biopsi eller operasjon før henvising.

Kommunikasjon - Pasienten informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Bensarkom mistenkes ved:
 • Palpabel tumor i knokkel
 • Uklar diagnose og vedvarende dype murrende smerter og nattesmerter uten annen forklaring
Bløtvevssarkom i ekstremiteter, trunkus eller ØNH region mistenkes ved:
 • Alle dype svulster uansett størrelse, immobile mot kontrahert muskulatur
 • Alle subkutane svulster over fem cm
 • Alle malignitetssuspekte svulster som vokser, tilbakefall etter tidligere kirurgi uansett histologi, uvanlige smerter eller andre symptomer
Retroperitoneale og viscerale sarkom
 • Sarkom i retroperitoneum og indre organer gir ofte langvarige og diffuse plager og er store før de blir oppdaget. Symptomer er ofte ukarakteristiske og vanskelig å skille fra andre abdominale tilstander som smerter, anemi og abdominal oppfylling
  Anbefalt primær undersøkelse ved mistanke om sarkom:
 • MR ved mistanke om bløtvevssarkom
 • Røntgen og MR ved mistanke om bensarkom
 • Pasienter med retroperitonealt eller abdominalt sarkom kan som regel ikke identifiseres på dette tidspunktet og vil primært inngå i utrednings- forløpet til mer vanlige abdominale kreftformer
Ved klinisk mistanke om sarkom skal det bestilles relevant bildediagnostisk undersøkelse eller tas kontakt med sarkomsenter. Ved mistanke om sarkom skal det ikke utføres biopsi eller operasjon før henvising.
Beslutning om begrunnet mistanke baseres på samlet vurdering av symptomer, objektive kliniske funn og resultater av MR, eventuelt røntgen eller CT-undersøkelse. Begrunnet mistanke om sarkom i ben og bløtvev i ekstremiteter, trunkus eller øre/nese/hals- region oppstår ved:
 • Suspekt funn på røntgen av skjelett
 • Malignitetssuspekte forandringer i ben eller bløtvev ved MR
 • Uventet histologisk diagnose sarkom i kirurgisk preparat, biopsi eller cytologi (FNAC)
 • Klinisk mistanke om tilbakefall hos tidligere sarkompasienter
Begrunnet mistanke om sarkom i retroperitoneum og viscera oppstår ved:
 • Funn av retroperitoneal tumor ved CT- eller MR- undersøkelse uten annen primærtumor
 • Funn av tumor i viscera hvor sarkom mistenkes radiologisk
 • Uventet funn av sarkom ved histologisk undersøkelse av fjernet organ
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for sarkom. Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser begrunnet mistanken om kreft, samt eventuelt biopsisvar.
Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om sarkom
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Det diagnostiseres rundt 40 nye bensarkom og 200-250 bløtvevssarkom hvert år i Norge.
Sarkom oppstår oftest uten kjent utløsende årsak. Personer som tidligere har mottatt strålebehandling eller som har kronisk lymfødem, har noe økt risiko. Pasienter med noen sjeldne arvelige syndromer har økt risiko for sarkom.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for sarkom

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling8 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling43 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 05.12.2021

Sarkom

1 Mistanke om kreft

Bensarkom mistenkes ved:

 • Palpabel tumor i knokkel
 • Uklar diagnose og vedvarende dype murrende smerter og nattesmerter uten annen forklaring

Bløtvevssarkom i ekstremiteter, trunkus eller ØNH region mistenkes ved:

 • Alle dype svulster uansett størrelse, immobile mot kontrahert muskulatur
 • Alle subkutane svulster over fem cm
 • Alle malignitetssuspekte svulster som vokser, tilbakefall etter tidligere kirurgi uansett histologi, uvanlige smerter eller andre symptomer

Retroperitoneale og viscerale sarkom

 • Sarkom i retroperitoneum og indre organer gir ofte langvarige og diffuse plager og er store før de blir oppdaget. Symptomer er ofte ukarakteristiske og vanskelig å skille fra andre abdominale tilstander som smerter, anemi og abdominal oppfylling

2 Filterfunksjon

Anbefalt primær undersøkelse ved mistanke om sarkom:

 • MR ved mistanke om bløtvevssarkom
 • Røntgen og MR ved mistanke om bensarkom
 • Pasienter med retroperitonealt eller abdominalt sarkom kan som regel ikke identifiseres på dette tidspunktet og vil primært inngå i utredningsforløpet til mer vanlige abdominale kreftformer

Ved klinisk mistanke om sarkom skal det bestilles relevant bildediagnostisk undersøkelse eller tas kontakt med sarkomsenter. Ved mistanke om sarkom skal det ikke utføres biopsi eller operasjon før henvising.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Beslutning om begrunnet mistanke baseres på samlet vurdering av symptomer, objektive kliniske funn og resultater av MR, eventuelt røntgen eller CT-undersøkelse.

Begrunnet mistanke om sarkom i ben og bløtvev i ekstremiteter, trunkus eller øre/nese/hals- region oppstår ved:

 • Suspekt funn på røntgen av skjelett
 • Malignitetssuspekte forandringer i ben eller bløtvev ved MR
 • Uventet histologisk diagnose sarkom i kirurgisk preparat, biopsi eller cytologi (FNAC)
 • Klinisk mistanke om tilbakefall hos tidligere sarkompasienter

Begrunnet mistanke om sarkom i retroperitoneum og viscera oppstår ved:

 • Funn av retroperitoneal tumor ved CT- eller MR- undersøkelse uten annen primærtumor
 • Funn av tumor i viscera hvor sarkom mistenkes radiologisk
 • Uventet funn av sarkom ved histologisk undersøkelse av fjernet organ

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistan ke henvises pasienten til Pakkeforløp for sarkom.

Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser begrunnet mistanken om kreft, samt eventuelt biopsisvar.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om sarkom
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Sarkom oppstår oftest uten kjent utløsende årsak. Personer som tidligere har mottatt strålebehandling eller som har kronisk lymfødem, har noe økt risiko. Pasienter med noen sjeldne arvelige syndromer har økt risiko for sarkom.

Se også Pakkeforløp for sarkom og Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen