Autisme >6 år ⇒ BUP

(P24)

Obs! Henvisning til BUP forutsetter normal kognitiv funksjon hos barnet. Lenke til HABU.

Fam/ Sos: Arv. Språk. Bosted-, omsorg-,  familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rus?

Funn: Psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: screening sjekkliste og ev. blodprøver.

Vurdering: Mistanke om ASD (nr: 2). Annet somatisk? Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr. Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos: Arv. Språk. Bosted-, omsorg-,  familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rus?

Funn: Psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: screening sjekkliste og ev. blodprøver.

Vurdering: Mistanke om ASD (nr: 2). Annet somatisk? Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr. Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser/endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige symptomer på tvang
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold

Screening for autismespekterforstyrrelse

Kjennetegn / til stede?

Ja

Nei

Vet ikke/ uklart

Har personen betydelig svikt i sosialt samspill

   

Har personen betydelig svikt i eller avvikende kommunikasjon

   

Har personen begrenset interessefelt, og/eller repetitiv stereotyp atferd

   

Har ovennevnte vansker vist seg før ungdomsalder

   

Kryss av for hvert spørsmål. Ved to eller flere ja-avkrysninger, bør pasienten henvises til undersøkelse for autismespekterforstyrrelse.

Søk i NEL for "Autisme"

Andre profesjonelle Vis 13 treff »

Pasientinformasjon Vis 16 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2021

Utviklingsforstyrrelser/autismespekter tilstander, mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, intensiv opplæring, atferds regulerende tiltak, miljørettede tiltak samt veiledning og opplæring til foreldre og pasient, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk. Medisinering/medikamentutprøvning kan også være aktuelt.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • manglende språkutvikling
 • selvskading eller alvorlig utagerende atferd
 • epilepsi
 • store søvnforstyrrelser / endring av døgnrytme
 • urotilstand som vanskeliggjør omsorg og opplæring
 • samtidige tvangssymptomer
 • tics
 • depresjon
 • sansedefekter
 • grad av utviklingshemming
 • skolefravær/vegring
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen